Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.kancelariapaczynska.pl  (dalej: Strona).

ADMINISTRATOR DANYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Paczyńska, z siedzibą 64-920 Piła, ul. Agrestowa 14,
NIP: 764-145-77-60, reprezentowana przez Katarzynę Paczyńską (dalej: Administrator).

W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: kancelariapaczynska@o2.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zebrane podczas odwiedzania Strony Administratora oraz dane zgromadzone w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych a także wymiany korespondencji elektronicznej z Administratorem przetwarzane są w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO(1)), w szczególności:

  • w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytania przekazane przez Panią/Pana za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość email;

  • w związku z odwiedzaniem przez Panią/Pana Strony Administratora, gdzie zbierane są anonimowe dane pochodzące ze znaczników internetowych (cookies), które Administrator może wykorzystywać do badania ruchu na Stronie Administratora.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Odwiedzając Stronę Administratora pozostawia Pani/Pan swój adres IP (adres internetowy, który informuje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, dzięki któremu Pani/Pan nas odwiedza). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie znajduje się urządzenie; ścieżkę zwiedzania strony, dane przeglądarki. Te dane pozyskiwane są automatycznie, część z nich można zablokować poprzez ustawienia zasad przetwarzania plików cookies w Pani/Pana przeglądarce internetowej. O zakresie danych przekazywanych Administratorowi w ramach rozmów telefonicznych lub korespondencji email decyduje Pani/Pan.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane pozyskane w odpowiedzi na Pani/Pana pytania oraz prowadzonej korespondencji w innych celach będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat upływających od końca roku ich otrzymania, gdyż taki okres retencji zaplanowany jest dla korespondencji, chyba że pojawi się konkretny powód dla ich dalszego przetwarzania (np. świadczenie pomocy prawnej), czyli zmieni się cel przetwarzania. Jeśli zmieni się cel przetwarzania Administrator poinformuje Panią/Pana zgodnie z wymogami RODO.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem email: kancelariapaczynska@o2.pl

W przypadku, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli ma Pani/Pan wątpliwości co do zgodności z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.

PLIKI COOKIES

Podczas przeglądania Strony, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Pani/Pana urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o Pani/Pana tożsamości. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowywane są podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator nadawany przez Stronę Administratora) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Można je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Pani/Pana przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony.

Jako użytkownik Strony może Pani/Pan w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania powyżej wskazanych informacji Stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Pani/Pana urządzeniach końcowych przez Stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

(1.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

© Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Paczyńska
design by:
Proformat